Köpa bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt i föreningens fastighet åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som finns att följa när det gäller en bostadsrättsförening finns bl.a. i föreningens stadgar. Därutöver finns regler i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Tillsammans med de övriga medlemmarna bestämmer man gemensamt över ekonomi och förvaltning.

En gång per år kallas medlemmarna till en ordinarie föreningsstämma, där man får vara med och säga sin mening om föreningens verksamhet. På föreningsstämman väljs föreningens styrelse.

Vad är en bostadsrätt?

Som medlem i en bostadsrättsförening äger man tillsammans med övriga medlemmar bostadsrättsföreningens byggnader och mark.Bostadsrättshavarna har nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan säljas och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.

Måste man vara medlem i föreningen?

Innan man flyttar in i lägenheten måste man vara medlem i föreningen. Det är styrelsen som fattar beslut om medlemskapet. Om man inte blir antagen som medlem i föreningen kan man klaga hos Hyresnämnden.

Hur fungerar ekonomin?

En bostadsrättsförening skall själv betala sina kostnader. Eftersom ingen utomstående ska tjäna pengar på ditt boende, bor du till självkostnadspris. Ju bättre vi gemensamt sköter bostadsrättsföreningen, desto bättre blir föreningens ekonomi. Drivkraften i en bostadsrättsförening är att tillvarata alla medlemmars intresse – framförallt de ekonomiska – på bästa sätt. En väl fungerande förening kan därför själv bidra till att öka kvaliteten i boendet och pressa boendekostnaderna.

Vilka kostnader har man i en bostadsrättsförening?

Räntekostnader, fastighetsskatt och andra skatter. Kostnader för värme och vatten samt underhåll, skötsel, avskrivningar, försäkringar, förvaltararvoden, administration, avsättning till fonder mm.

Hur finansieras underhåll, reparationer och liknande?

För underhåll och förbättringar finns två sorters fonder, som successivt byggs upp med hjälp av medel som avsätts varje månad och ingår i månadsavgiften. En gemensam fond för finansiering av planerat underhåll och förbättringar samt en individuell fond för t.ex. upprustning och modernisering av den egna bostaden.

Behövs hemförsäkring för bostadsrätten?

En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring som ska kompletteras med s.k. bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvaret bostadsrättshavaren har enligt bostadsrättslagen och stadgarna.

Vem bestämmer vad man betalar i månadsavgift?

Det är styrelsen som fastställer årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader. Årsavgiften fördelas ut på bostadsrätterna i förhållande till bostadsrättens andelstal.

Drabbas alla i föreningen, om någon inte har råd att betala sina kostnader?

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening, där man solidariskt tar ansvar för föreningens kostnader. Alla medlemmar har därför ett gemensamt intresse av att föreningens ekonomi sköts på ett så bra sätt som möjligt. Ytterst vilar ansvaret på den styrelse som föreningens medlemmar väljer.

En förenings intäkter består till största delen av de årsavgifter som medlemmarna betalar in till föreningen. Om en eller flera medlemmar inte betalar sin avgift så drabbas övriga medlemmar av detta.

Om en enskild bostadsrättshavare allvarligt försummar att sköta sina förpliktelser gentemot föreningen, kan denne enligt lag förlora rätten till sin bostad och bli ”vräkt”.

Vad gäller om man vill sälja sin bostadsrätt?

Överlåtelse av bostadsrätt måste ske skriftligen och vissa uppgifter måste finnas med överlåtelseavtalet; vem som är köpare och säljare, vilken lägenhet som avses samt priset.Vid överlåtelse har föreningen rätt att ta ut en överlåtelseavgift. Överlåtelseavgiften skall betalas av säljaren.

Får man hyra ut sin bostadsrätt?

Ja, under viss tid kan man få hyra ut sin lägenhet i andra hand under förutsättning att styrelsen godkänner det. Om styrelsen inte godkänner andrahandsuthyrningen kan man vända sig till Hyresnämnden. Hyresnämndens tillstånd kan begränsas till viss tid och förenas med villkor. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning kan man ladda ner på http://riksbyggen.se/Tjanster/Blanketter/

Kan man få låna till köp av bostadsrätt?

Efter sedvanlig kreditprövning kan banker och kreditinstitut lämna lån mot att bostadsrätten pantförskrivs som säkerhet.